Akiyoshidai’s Summer Contemporary Music Festival

About Akiyoshidai’s Summer Contemporary Music Festival

– Weave the world of “Sence of Never Heard” in Akiyoshidai–

~under construction~

Program Information

Dates

18th to 23rd August, 2017 [6 days]

Venue

Akiyoshidai International Art Village
(50 Akiyoshi, Shuho-cho, Mine-city, Yamaguchi, JAPAN)

Lecturer

Composition: Yori-Aki MATSUDAIRA, Akiko YAMANE, Yoshifumi TANAKA, Tomomi ADACHI
Composition and Conducting: Yoichi SUGIYAMA
Violin: Maiko MATSUOKA
Viola: Yoshiko HAN-NYA
Cello: Kei YAMAZAWA
Flute: Keiko MURAKAMI
Piano: Kazue NAKAMURA, Aki KURODA, Akiko FUJITA
Voice: Takashi MATSUDAIRA
Tuba: Shinya HASHIMOTO

 

Schedule

 

 

 

 

 

Course

~under construction~

Composition Master course

Following 2 classes in Composition course

*Students of both composition masterclass 1 and 2 can attend each another class.

- Masterclass 1 “Yori-Aki MATSUDAIRA:Masterclass”

Archives

~under construction~